Algemene voorwaarden

1 Algemeen

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website http://www.homepresents.nl en iedere aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen u en Home Presents.
 • 1.2 Indien Home Presents niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Home Presents in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepaling van deze voorwaarden te verlangen.

2 WEDERZIJDSE GEGEVENS

Handelsnaam: Home Presents
E-mailadres: info@Homepresents.nl
Adres: Broersveld 133, 3111 LG Schiedam
KvK-nummer: 24368155
BTW-identificatienummer: NL182507683B01
Ibannummer: NL14INGB0655848487

 • 2.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens zoals, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent gebruik te maken van de website.
 • 2.2 Home Presents garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
 • 2.3 Home Presents zal u gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of u aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kunt uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

3 HET AANBOD

 • 3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Home Presents niet en leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid van Home Presents.
 • 3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • 4.1 De overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van u bestelling door Home Presents, u krijgt hiervoor een orderbevestiging per e-mail.
 • 4.2 Het wijzigen van een reeds gesloten overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk Home Presents is geaccepteerd.

5 LEVERING

 • 5.1 De bestelling wordt afgeleverd, op het door uw op de website aangegeven afleveradres. Fouten in dit afleveradres en eventuele hieruit voortvloeiende (extra verzend-) kosten zijn voor uw rekening en leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid van Home Presents.
 • 5.2 Alle bestellingen geplaatst voor 21:30 worden binnen 3 werkdagen geleverd.
 • 5.3 U dient de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking worden gesteld aan u.
 • 5.4 Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of om een andere reden vertraging ondervinden, dan krijgt u daar bericht van binnen 14 dagen nadat u de bestelling hebt geplaatst.
 • 5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van veertien dagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail aan info@Homepresents.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. te sturen. Betalingen worden in dat geval binnen veertien dagen aan u geretourneerd.

6 HERROEPINGSRECHT

 • 6.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd binnen 14 dagen mits u de artikelen in goede staat retourneert. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden binnen 14 dagen na aanmelding van het retour. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@Homepresents.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

7 PRIJZEN EN BETALINGEN

 • 7.1 De op de website vermelde prijzen zijn in Euro en zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 7.2 Home Presents berekent € 3,95 verzendkosten voor verzendingen binnen Nederland. Voor verzendingen buiten Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van het land waarnaar de bestelling wordt verstuurd.
 • 7.3 Betaling geschiedt altijd geheel vooraf, online door middel van iDEAL. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.
 • 7.4 Druk- en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 • 7.5 Home Presents gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

8 AANBIEDINGEN

 • 8.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • 8.2 Home Presents kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

9 GARANTIES

 • 9.1 Home Presents staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties, gedurende een periode van één maand na levering.
 • 9.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zeven dagen na levering, te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten overeenstemmen met wat is overeengekomen.
 • 9.3 Indien binnen zeven dagen na levering blijkt dat de producten niet overeenstemmen met wat is overeengekomen, dienen de producten direct te worden geretourneerd aan Home Presents onder schriftelijke opgave van de beweerdelijke gebreken. Indien Home Presents de klacht gegrond verklaart, zal Home Presents binnen 30 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door uw betaalde bedrag min de verzendkosten zal worden geretourneerd. U kunt Home Presents ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.
 • 9.4 Na verloop van de in artikel 9.1 genoemde garantietermijn is Home Presents gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten in rekening te brengen.
 • 9.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Home Presents, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 10.1 Home Presents blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

11 AANSPRAKELIJKHEID

 • 11.1 Indien de door Home Presents geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van Home Presents jegens u beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder artikel 9 (garanties) is geregeld.
 • 11.2 De aansprakelijkheid van Home Presents voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product.
 • 11.3 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Home Presents, dan wel tussen Home Presents en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Home Presents, is Home Presents niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Home Presents.
 • 11.4 Voor schade voortvloeiende uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf, is Home Presents op geen enkele wijze aansprakelijk.
 • 11.5 Home Presents is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard ook.

12 RISICO TIJDENS HET TRANSPORT

 • 12.1 Gedurende het transport van de producten zal Home Presents het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

13 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • 13.1 De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de producten en de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software en overige materialen, berusten bij Home Presents en dient u onvoorwaardelijk te respecteren.

14 DIVERSEN

 • 14.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 • 14.2 De administratie van Home Presents geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door uw gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 • 14.3 Home Presents is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
 • 14.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Home Presents zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • 15.1 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen met Home Presents, alsmede op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, te Nederland, mocht dit niet onderling tussen beide partijen afgehandeld kunnen worden.

16 KLACHTEN

 • 16.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Home Presents, doch uiterlijk binnen zeven dagen na levering.
 • 16.2 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.

Openingstijden

 • Maandag: gesloten
 • Dinsdag: 10.00 - 17:30
 • Woensdag: 10.00 - 17:30
 • Donderdag: 10.00 - 21:00
 • Vrijdag: 10.00 - 17:30
 • Zaterdag: 10.00 - 17:00
 • Zondag: 12.00 - 17:00
 • (1e van de maand)

Home Presents